Szkoła promująca zdrowie

27 czerwca 2023

Rok szkolny 2023/2024

Rok szkolny 2022/2023

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2020/2021

Prezentacja – Promocja zdrowia

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

CERTYFIKAT
LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Nasza placówka
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Zielonej Górze
została wpisana na listę

Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”
CERTYFIKAT Nr 42/2017


PREZENTACJA PROMOCJA ZDROWIA SP11 ZIELONA GÓRA

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak, zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.

O promocji zdrowia

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest propagowanie zdrowego stylu życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć, społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
uczniowie;
nauczyciele;
rodzice;
inni pracownicy szkoły;
inne osoby ze społeczności lokalnej.

Promocja zdrowia
„Zdrowie to nie tylko brak choroby lecz pełny dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny”
Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia i szkoły promującej zdrowie.
Dotyczy jednostek i obejmuje przekazywanie:

Świadomości i rozumienia zdrowia,
Wiedzy o zdrowiu, zasobach dla zdrowia, czyli czynnikach zwiększających jego potencjał i zagrażających zdrowiu,
Postaw wobec zdrowia własnego i innych,
Zachowań sprzyjających zdrowiu i radzeniu sobie z nowymi sytuacjami, podejmowania własnych decyzji i wyborów.

Nasza szkoła ubiega się o wznowienie certyfikatu Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W tym celu prowadzone są liczne działania promujące zasady zdrowego i aktywnego stylu życia. Mamy nadzieję, że wspólna praca całej społeczności szkolnej zostanie zwieńczona sukcesem.
Celem nadrzędnym programu promocji zdrowia SP11 w roku szkolnym 2016/2017 jest szeroko pojęte propagowanie idei bezpiecznego i zdrowego stylu życia całej społeczności szkolnej, tzn. uczniów i pracowników.
Cele szczegółowe
1. Pomaganie członkom społeczności szkolnej w zrozumieniu i zaakceptowaniu koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie.
2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i pracowników oraz dążenie do zwiększenia jej skuteczności.
3. Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego:
zdrowiu i rozwojowi uczniów (w szczególności sześciolatków) i pracowników,
osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspieraniu ich w poczuciu własnej wartości,
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.
4. Tworzenie środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
Treści
1.Zapewnianie sprzyjającego zdrowiu środowiska fizycznego pracy i nauki:
budynek szkoły,
obiekty rekreacyjne i sportowe,
posiłki szkolne bezpieczeństwo.
2. Poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej.
3.Zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stwarzanie uczniom i pracownikom realnych
i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów.
4. Umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości.
5. Kontynuacja przez społeczność szkolną (uczniów i dorosłych) celów Promocji Zdrowia i bezpieczeństwa.
6. Kształtowanie dobrej relacji między:
pracownikami i uczniami
samymi uczniami
szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną.
7. Wykorzystywanie wszelkich dostępnych środków w społeczności lokalnej dla wspierania działań w zakresie Promocji Zdrowia.
8. Włączanie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.
9. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego.
10. Włączanie do zadań szkoły szkolnej służby zdrowia i słuchaczy ZSM, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę konsumenta opieki zdrowotnej.

Priorytety na rok szkolny2016/2017:

1. Sześciolatki są wśród nas.
2. W naszej szkole jest bezpiecznie.
3. Przeciwdziałamy agresji i przemocy, również w cyberprzestrzeni.
4. Stosujemy zasady zdrowego stylu życia na co dzień (akcja „Lekki tornister”).
5. Dbamy o estetykę i higienę stroju uczniowskiego na co dzień i od święta.
6. Jesteśmy kulturalni na co dzień (integracja i koleżeństwo).

7. Znamy zasady bezpiecznej ewakuacji podczas zagrożenia w szkole.

Brak komentarzy