Świetlica

3 września 2023

Świetlica
Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. K. Makuszyńskiego w Zielonej Górze.

Zapraszamy do nas w godz. 6.30 do 16.30
 
Kontakt:
tel. 68 451 89 51 wew.130
lub kom. 721 631 845
 
 
 
Konto Rady Rodziców (fundusz świetlicowy)
68 1090 1535 0000 0001 5155 8201
W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 • Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30-16.00 (16.00-16.30 dla rodziców pracujących
  do godz.16.00).
 • Do świetlicy uczęszczają uczniowie klas I–III, którzy uczestniczą w proponowanych przez wychowawców zajęciach typu: sportowe, muzyczne, plastyczne, komputerowe, teatralne, taneczne, czytelnicze, integracyjne, tematyczne – zgodnie z przyjętym planem pracy świetlicy.
 • Przed przyjściem do świetlicy obuwie i nakrycia wierzchnie uczniowie zostawiają w swoich szafkach.
 • W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne.
 • Do świetlicy uczniowie przychodzą z tornistrami i układają je w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe (np. telefon komórkowy, pieniądze, gry elektroniczne, zabawki) przyniesione przez dzieci do świetlicy szkolnej. Należy pozostawić
  je w szafkach lub nosić w zabezpieczonych kieszeniach.
 • Uczniowie są zobowiązani do nienagannego i należytego zachowania się w czasie zajęć i pobytu
  w świetlicy w stosunku do nauczyciela oraz koleżanek i kolegów.
 • O pozytywnych i negatywnych zachowaniach uczniów rodzice, opiekunowie i wychowawcy klas informowani są ustnie lub pisemnie.
 • Zachowanie ucznia w świetlicy ma wpływ na jego ogólną ocenę z zachowania.
 • Uczeń jest obowiązany do poszanowania sprzętu i zabawek znajdujących się w świetlicy.
 • Uczniom nie wolno opuszczać świetlicy bez zgody nauczyciela – wychowawcy. Każde wyjście
  ze świetlicy uczeń ma obowiązek zgłosić wychowawcy świetlicy.
 • Uczniowie samodzielnie wychodzą do domu zgodnie z deklaracją złożoną na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych. Nie uwzględnia się próśb telefonicznych.
 • W wyjątkowych sytuacjach rodzic w celu samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy
  ma obowiązek poinformować o tym fakcie pisemnie wychowawcę świetlicy.
 • Każdy zaistniały wypadek w świetlicy lub podczas zajęć świetlicowych na terenie szkoły uczniowie zgłaszają nauczycielowi – wychowawcy.
 • W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy zostanie podjęta odpowiednia procedura.

W świetlicy proponowane są różnego rodzaju zajęcia, które cieszą się zainteresowaniem dzieci i ich rodziców.
Są to:

 • Gry edukacyjne, gry logiczno-zręcznościowe.
 • Zajęcia muzyczno- ruchowe: śpiew, zabawy ze śpiewem, tańce i zabawy rytmiczne.
 • Zajęcia świetlicowe: gry i zabawy stolikowe, zabawy integracyjne, zabawy z chustą animacyjną, zabawy rekreacyjne, zajęcia plastyczne, konkursy, pogadanki.
 • Zajęcia sportowe: zabawy ruchowe, gry sportowe, gimnastyka, wyjścia na boisko szkolne.
 • Zajęcia dydaktyczne: odrabianie zadań domowych, zajęcia wyrównawcze, zabawy rozwijające zainteresowania dzieci, zabawy usprawniające i terapeutyczne.
 • Zajęcia czytelnicze: słuchanie i czytanie bajek.
 • Koła zainteresowań: teatralne, taneczne, wokalne, plastyczne, szachowe.

Dokumenty do pobrania:
KARTA PRZYJĘCIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 23-24

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

WYDARZENIA ŚWIETLICOWE

I Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” 

 

MATERIAŁY POMOCNICZE

 1. Bezpieczny Powrót do Szkoły 

Brak komentarzy