Elektroniczna skrzynka podawcza

4 listopada 2021

Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.)

Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze  zapewnia możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania.

Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze  udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP adres:

/ZE9ZielonaGora/SkrytkaESP


Wymagania dla podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego (art. 63 § 3a, § 3b, § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego  oraz art. 168 Ordynacji podatkowej):

 1. musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

Jak założyć profil zaufany i tymczasowy profil zaufany

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 1. musi zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 2. musi zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
 3. maksymalny rozmiar pojedynczego załącznika dokumentu elektronicznego, doręczonego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, nie powinien przekraczać 20MB,
 4. maksymalny rozmiar wiadomości e-mail zawierającej dokument elektroniczny wraz z załącznikami, nie powinien przekraczać 20MB,
 5. maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami jest ograniczony pojemnością dostarczonego nośnika danych.
 6. dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.
 7. dokumenty elektroniczne przyjmuje się na następujących elektronicznych nośnikach danych: : pendrive USB, płyta CD-ROM lub DVD lub nośnikach danych niewymagających posiadania przez Urząd dodatkowego wyposażenia jednostek PC;
 8. informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;
 9. w celu zapisania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru, dla dostarczonych na nośniku dokumentów elektronicznych, stosuje jako następujące nośniki danych: pendrive USB , płyta CD-ROM lub dodatkowy informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego niewymagających posiadania przez Urząd dodatkowego wyposażenia jednostek PC
 10. format danych przyjmowanych dokumentów elektronicznych określa załącznik do rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180 z późn zm.)

Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego.

W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Na podstawie § 13 ust.1 rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180 z późn zm.) w przypadku odebrania dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze  poświadczenie przedłożenia jest automatycznie tworzone i udostępniane nadawcy tego dokumentu przez system teleinformatyczny.

 

 

Brak komentarzy