Regulamin wolontariatu

1 września 2022

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Pomagacze”
w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze

I. Postanowienia Ogólne

 1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy uczeń, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.
 3. Szkolny Klub Wolontariusza powołuje się dla zainteresowania dzieci pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

II. Cele i sposoby działania

 1. Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innym.
 2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej oraz środowiska rodzinnego.
 4. Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
 5. Celem Klubu jest włączanie uczniów do działań o charakterze wolontariackim, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego oraz łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej pomocy oczekującymi.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów w szkole.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 8. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 9. Klub Wolontariusza angażuje się również w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
 10. Miejscem działania Szkolnego Klubu ,,Pomagacze” jest Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze.
 11. W czasie sytuacji wdrożenia nauczania on-line, spotkania wolontariuszy odbywają się poprzez używaną w placówce aplikację Teams.

III. Prawa i obowiązki wolontariuszy

 1. Członkiem Klubu mogą być uczniowie, którzy respektują zasady Klubu.
 2. W Klubie obowiązują zasady:

⎯ zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,

⎯ uczestnictwo w spotkaniach i warsztatach oraz praca nad własnym rozwojem,

⎯ zasada troski o innych.

⎯ chęć dostrzegania osób potrzebujących wsparcia.

 1. Działalność Klubu opiera się na zasadzie chęci, dobrowolności i bezinteresowności.
 2. Warunkiem przystąpienia do Klubu Wolontariusza „Pomagacze” jest złożenie w formie pisemnej deklaracji ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.
 4. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 5. Członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.
 6. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 7. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.
 9. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy lub zawieszony za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza lub ma poważne problemy w nauce lub zachowaniu (nieusprawiedliwione nieobecności, zagrożenia z niektórych przedmiotów). O skreśleniu z listy decydują opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza wraz z Dyrektorem Szkoły. Podczas zawieszenia w pracy inni członkowie Klubu wspierają zawieszonego wolontariusza w nadrobieniu zaległości.
 10. W czasie nauki stacjonarnej wolontariusze zobowiązani są do kontrolowania zaplanowanych spotkań.
 11. W czasie nauki zdalnej wolontariusze zobowiązani są do kontrolowania zaplanowanych przez opiekuna spotkań poprzez aplikację Teams.
 12. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, uczeń ma dwa tygodnie na dostarczenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z pisemnym podpisem rodzica/opiekuna.
 13. W przypadku przystąpienia do Klubu dopiero w klasie Ósmej uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa w pracach wolontariatu szkolnego w wymiarze minimum 30 godzin.
 14. Każdy z wolontariuszy ma zakładaną Kartę Wolontariusza, na której systematycznie wpisuje wykonywane prace oraz zbiera podpisy, potwierdzający działania w Karcie Wolontariusza.

IV. Struktura Klubu Wolontariusza ,,Pomagacze”.

 1. Warunkiem powołania Klubu jest zgoda dyrekcji szkoły na powstanie na jej terenie Klubu Wolontariusza. Na czele Klubu Wolontariusza stoi nauczyciel – koordynator wolontariatu powołany przez dyrekcję szkoły.
 2. Koordynator wolontariatu podejmuje współpracę z opiekunem samorządu, wychowawcami i pozostałymi nauczycielami oraz może liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów w działania wolontariatu.
 3. Koordynator wyznacza spośród chętnych wolontariuszy lidera każdej akcji, który pomaga koordynatorowi nadzorować jej przebieg. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą.

V.  Obszary działania.

 1. Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy zasadniczych obszarów:
  − środowiska szkolnego:
  − środowiska pozaszkolnego – (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły)
  −ogólnopolskich akcji charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły).

VI. Nagradzanie wolontariusz.

 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 2. Formy nagradzania:
  − wyrażenie uznania słownego, − pochwała Dyrektora na forum szkoły, − wręczenie dyplomu.
 3. Po rzetelnym wypełnieniu obowiązków wolontariusza wychowawca dodaje do oceny końcoworocznej od 1 do 5 pkt po uzgodnieniu z opiekunem wolontariatu. Punkty uczeń może uzyskać za następujące działania:
  − pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela,
  − pomoc w organizacji   i   przeprowadzeniu   inicjatyw   świetlicy   szkolnej, przedszkola oraz   biblioteki szkolnej.
 4. Wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej uzyskuje uczeń, który przez 2 lata nauki aktywnie uczestniczy w Klubie Wolontariusza „Pomagacze”, bierze udział w 2 różnych akcjach pozaszkolnych oferowanych przez Klub oraz systematycznie w każdym roku nauki uczestniczy we wszystkich akcjach szkolnych (usprawiedliwione są nieobecności spowodowane ważnymi sytuacjami przede wszystkim zdrowotnymi). Każde uczestnictwo odnotowane jest w Karcie Wolontariusza.

 

Brak komentarzy