ZPWSE

4 listopada 2018

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

 w okresie od lutego do czerwca 2019 roku

Opis programu

 

Zajęcia z języka polskiego– uczniowie mający trudności z opanowaniem wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej. Warunkują one osiąganie przez uczniów sukcesów edukacyjnych na wszystkich przedmiotach-czytanie ze zrozumieniem, czytelny zapis oraz na kolejnych etapach edukacyjnych.

Zajęcia matematyczne – uporządkowanie, uzupełnianie, poszerzenie i utrwalanie wiedzy zdobytej we wcześniejszych etapach nauki.

– Poprawianie sprawności rachunkowej podczas rozwiązywania zadań.

– Rozwijanie zainteresowań uczniów.

– Wyposażenie ucznia w umiejętności, dzięki którym będzie korzystał w życiu codziennym ze zdobytej wiedzy matematycznej i – kontynuował naukę w następnej klasie.

Zajęcia wyrównawcze- ćwiczenia usprawniające dzielenie wyrazów na głoski;

ćwiczenia utrwalające pisownię wielkiej litery w imionach ludzi i zwierząt oraz na początku zdania;

ćwiczenia w czytaniu wyrazów i zdań, ćwiczenia utrwalające znajomość samogłosek,

utrwalenie znajomości spółgłosek. Układanie i pisanie wyrazów i zdań,

ćwiczenia w rozpoznawaniu zdań: oznajmujących, pytających i rozkazujących; dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20; rozwiązywanie zadań z treścią dodawanie i odejmowanie w zakresie 20; gry matematyczne- dodawanie i odejmowanie w zakresie 20; dodawanie liczb w zakresie 20 ; przemienność dodawania; działania na liczbach w zakresie 20 – układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych.

Koło szachowe-  jest przeznaczone dla dzieci stawiających pierwsze kroki w szachach, dla dzieci, które chcą się nauczyć tej gry oraz dla tych, które chcą udoskonalić swoje umiejętności. Na każdych zajęciach omawiamy poszczególne zasady gry, a także główne taktyki i strategię szachów. Dzieci dostają materiały przygotowane przez osobę prowadzącą zajęcia związane z tematyką danych zajęć.

Zajęcia z języka niemieckiego- doskonalenie znajomości słownictwa z rożnych dziedzin życia, rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych, układanie krótkich form wypowiedzi, ćwiczenia gramatyczne ułatwiające tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych;

Cele programu

Zajęcia z  języka polskiego – doskonalenie poprawnego zapisu ortograficznego; poprawa czytelności pisma; doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i selekcji informacji; doskonalenie redagowania form pisemnych: plan, streszczenie, opis, rozprawka.

Zajęcia z matematyki – kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, stymulowanie logicznego myślenia, analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych, rozwijanie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem, kształcenie aktywności uczniów podczas zajęć.

Zajęcia wyrównawcze -usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów

przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.

Koło szachowe – głównym celem programu jest nauczanie dzieci czerpania przyjemności z gry w szachy, tak aby w wolnych chwilach spędzanych na świetlicy szkolnej czy w domu dzieci często sięgały po te rozwijającą grę. Program ma również na celu nauczenie dzieci koncentracji w grze i logicznego myślenia co później ma przełożenie w życiu codziennym i również w szkole.

Zajęcia z języka niemieckiego– doskonalenie sprawności językowych : słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie, utrwalenie treści gramatyczno-leksykalnych .Opanowanie techniki rozwiązywania zadań testowych.

harmonogram zajęć

Imię i Nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Termin
Staszewska-Frodyma Magdalena zajęcia wyrównawcze wtorek 15.:05-15:50 s.2 AT
Mariola Grzegorczyk matematyka piątek 8:00-8:45 s.322
Grażyna Dachtera matematyka poniedziałek 8.00-8.45 s.320
Czaińska Joanna zajęcia wyrównawcze czwartek 12:40-13:25 s.5 AT
Lilla Filipiak matematyka wtorek 15.05:15:50 s.321   piątek 8:50-9:35 s.325
Mirosława Szubert matematyka poniedziałek 16.00-16.45 s.316
Magdalena Jamróg język polski piątek 8:50-9:35 s.311                               12:30-13:15 s.311
Barbara Chwiałkowska zajęcia wyrównawcze środa 11.30-12.15 s.6 AT
Bożena Piczak język polski czwratek 13.30-14.15 s. 313
Grażyna Wojnakowska język niemiecki Środa 12:15-13:00 s.231 czwartek 8:50-9:355 s.222
Lena Zieja-Gazdowska język polski poniedziałek 13:30-14:15 s.236  środa 15:10-15:55 s.225
Rudzińska Anna zajęcia wyrównawcze czwartek 11:35-12:20 s. 1 AT
Sylwia Zaurska matematyka poniedziałek 14.20-15.05 s.320 wtorek 11.25-12.10 s.236
Anna Tyliszczak zajęcia wyrównawcze środa 14.15-15.00 s.115
Łukasz Dzikowski Koło szachowe piątek 14.25-15.45 s.5 AT
Jolanta Ławrynowicz Koło szachowe wtorek 12.30-13.15 s.008

Brak komentarzy