ZPWSE

4 listopada 2018

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Opis programu 

Kółko polonistyczne- udział w zajęciach ma wprowadzić uczniów w zagadnienia literackie i językowe, uzupełnić, rozszerzyć wiedzę zdobytą na lekcjach języka polskiego oraz przygotować do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Zajęcia matematyczne – uporządkowanie, uzupełnianie, poszerzenie i utrwalanie wiedzy zdobytej we wcześniejszych etapach nauki; poprawianie sprawności rachunkowej podczas rozwiązywania zadań; rozwijanie zainteresowań uczniów; wyposażenie ucznia w umiejętności, dzięki którym będzie korzystał w życiu codziennym ze zdobytej wiedzy matematycznej i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego- przeznaczone dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- ćwiczenia usprawniające dzielenie wyrazów na głoski; 

ćwiczenia utrwalające pisownię wielkiej litery w imionach ludzi i zwierząt oraz na początku zdania; 

ćwiczenia w czytaniu wyrazów i zdań, ćwiczenia utrwalające znajomość samogłosek, 

utrwalenie znajomości spółgłosek. Układanie i pisanie wyrazów i zdań, 

ćwiczenia w rozpoznawaniu zdań: oznajmujących, pytających i rozkazujących; dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20; rozwiązywanie zadań z treścią dodawanie i odejmowanie w zakresie 20; gry matematyczne- dodawanie i odejmowanie w zakresie 20; dodawanie liczb w zakresie 20 ; przemienność dodawania; działania na liczbach w zakresie 20 – układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych. 

Kółko chemiczne-  jest przeznaczone dla uczniów, którzy chcą dobrowolnie pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania w zakresie chemii. Uczniowie są wdrażani do twórczego myślenia, samodzielnego planowania i przeprowadzania eksperymentów chemicznych. 

Zajęcia kreatywne rozwijające logiczne myślenie– podczas zajęć uczniowie rozwijają wyobraźnię i zdolności logicznego myślenia, ćwiczą  pamięć i utrwalają wiedzę. 

Kółko „Czytam i  migam”- zapoznanie z daktylografią ( alfabet języka migowego); wzbogacanie słownictwa, poprzez zapoznanie ze znakami poszczególnych kategorii rzeczownika, czasownika i przymiotnika; zapoznanie z liczebnikami w języku migowym. 

Akademia „Wesołego Pędzelka”- zajęcia plastyczne mające na celu pobudzić wszelkie możliwe zmysły; wspieranie samodzielności i kreatywności uczniów. 

Zajęcia „Terapia ręki”- zajęcia przeznaczone dla uczniów z zaburzeniami napięcia w obrębie kończyny górnej(wzmożone lub obniżone); trudnościami w zabawach manualnych; problemami z koordynacją obu rąk; zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej 

Cele programu 

 Kółko polonistyczne– rozbudzenie zainteresowania uczniów literaturą i językiem polskim; kształcenie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem oraz analizy i interpretacji różnych tekstów kultury; bogacenie słownictwa uczniów; kształcenie umiejętności tworzenia krótszych i dłuższych form wypowiedzi; doskonalenie poprawnej pisowni wyrazów z uwzględnieniem wszelkich reguł. 

Zajęcia z matematyki –– powtórzenie i utrwalenie wiadomości obowiązujących na egzaminie; zapoznanie z konstrukcją arkusza egzaminacyjnego i typem zadań występujących na egzaminie; niwelowanie stresu egzaminacyjnego. 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego- podnoszenie sprawności językowej uczniów, czyli zdobycie przez ucznia praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie, przygotowanie do egzaminu po 8 klasie. 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze -usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów 

przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.  

Kółko chemiczne – kształcenie umiejętności racjonalnego interpretowania zjawisk; stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce; kreowanie w uczniach innowacyjnego sposobu myślenia; pomoc w rozwiązywaniu sytuacji problemowych; przygotowanie uczniów do konkursów chemicznych. 

Zajęcia kreatywne rozwijające logiczne myślenie– usprawnianie koncentracji i uwagi; rozwijanie spostrzegawczości; ćwiczenia pamięci i logicznego myślenia; usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej; usprawnianie mowy i wzbogacenie słownictwa. 

Kółko „Czytam i migam”- rozbudzenie zainteresowań problemem niepełnosprawności; zapoznanie ze środowiskiem osób niesłyszących; zapoznanie z komunikacją alternatywną (język migowy). 

Akademia „Wesołego Pędzelka”- rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów; tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych; rozwijanie i doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej; umożliwienie ekspresji plastycznej; kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia wyrażanie swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych środkami plastycznymi. 

Zajęcia „Terapia ręki”- niwelowanie trudności manualnych oraz grafomotorycznych; rozwijanie osłabionych mechanizmów równoważnych; praca nad obniżeniem lub podwyższeniem napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej; usprawnianie tempa pracy ucznia 

Harmonogram

Brak komentarzy