ZPWSE

4 listopada 2018

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

                         w okresie od września do grudnia 2018 roku

 

Opis programu

 

Zajęcia z języka polskiego– uczniowie mający trudności z opanowaniem wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej. Warunkują one osiąganie przez uczniów sukcesów edukacyjnych na wszystkich przedmiotach-czytanie ze zrozumieniem, czytelny zapis oraz na kolejnych etapach edukacyjnych.

Zajęcia matematyczne – uporządkowanie, uzupełnianie, poszerzenie i utrwalanie wiedzy zdobytej we wcześniejszych etapach nauki.

– Poprawianie sprawności rachunkowej podczas rozwiązywania zadań.

– Rozwijanie zainteresowań uczniów.

– Wyposażenie ucznia w umiejętności, dzięki którym będzie korzystał w życiu codziennym ze zdobytej wiedzy matematycznej i – kontynuował naukę w następnej klasie.

Zajęcia wyrównawcze- ćwiczenia usprawniające dzielenie wyrazów na głoski;

ćwiczenia utrwalające pisownię wielkiej litery w imionach ludzi i zwierząt oraz na początku zdania;

ćwiczenia w czytaniu wyrazów i zdań, ćwiczenia utrwalające znajomość samogłosek,

utrwalenie znajomości spółgłosek. Układanie i pisanie wyrazów i zdań,

ćwiczenia w rozpoznawaniu zdań: oznajmujących, pytających i rozkazujących; dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20; rozwiązywanie zadań z treścią dodawanie i odejmowanie w zakresie 20; gry matematyczne- dodawanie i odejmowanie w zakresie 20; dodawanie liczb w zakresie 20 ; przemienność dodawania; działania na liczbach w zakresie 20 – układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych.

Koło szachowe-  jest przeznaczone dla dzieci stawiających pierwsze kroki w szachach, dla dzieci, które chcą się nauczyć tej gry oraz dla tych, które chcą udoskonalić swoje umiejętności. Na każdych zajęciach omawiamy poszczególne zasady gry, a także główne taktyki i strategię szachów. Dzieci dostają materiały przygotowane przez osobę prowadzącą zajęcia związane z tematyką danych zajęć.

Zajęcia z języka niemieckiego- doskonalenie znajomości słownictwa z rożnych dziedzin życia, rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych, układanie krótkich form wypowiedzi, ćwiczenia gramatyczne ułatwiające tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych;

Zajęcia psychoedukacyjne-jest formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej adresowaną do dzieci z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi. Zaburzenia te zakłócają proces socjalizacji, utrudniają rozwój osobisty i społeczny dzieci,  powodują i nasilają trudności szkolne. W trakcie zajęć dzieci mają możliwość kształtowania osobowości oraz wspierania i stymulowania rozwoju społecznego .

 

Cele programu

Zajęcia z  języka polskiego – doskonalenie poprawnego zapisu ortograficznego; poprawa czytelności pisma; doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i selekcji informacji; doskonalenie redagowania form pisemnych: plan, streszczenie, opis, rozprawka.

Zajęcia z matematyki – kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, stymulowanie logicznego myślenia, analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych, rozwijanie umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem, kształcenie aktywności uczniów podczas zajęć.

Zajęcia wyrównawcze -usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów

przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia.

Koło szachowe – głównym celem programu jest nauczanie dzieci czerpania przyjemności z gry w szachy, tak aby w wolnych chwilach spędzanych na świetlicy szkolnej czy w domu dzieci często sięgały po te rozwijającą grę. Program ma również na celu nauczenie dzieci koncentracji w grze i logicznego myślenia co później ma przełożenie w życiu codziennym i również w szkole.

Zajęcia z języka niemieckiego– doskonalenie sprawności językowych : słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie, utrwalenie treści gramatyczno-leksykalnych z kl.4 i 5.Opanowanie techniki rozwiązywania zadań testowych.

Zajęcia psychoedukacyjne-nauka umiejętności wspólnej zabawy i współpracy,

  • uczenie postaw wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami,
  • nauka rozpoznawania i wyrażania emocji,
  • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w domu i w szkole,
  • stworzenie możliwości odreagowania napięć oraz wyzwalania emocji,
  • rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii,
  • poznawanie przez dzieci swoich mocnych stron, budowanie pozytywnego obrazu siebie,
  • nabycie umiejętności nieagresywnego sposobu  rozwiązywania problemów  interpersonalnych,
  • poznanie przez dzieci metod radzenia sobie ze stresem

Brak komentarzy