Komunikat

26 października 2020

Zielona Góra, 25 października 2020 r.

Komunikat

Dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze

z dnia 25 października 2020 r.

Na podstawie:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 1870)

Dyrektor ZE9 informuje,  że  od  26  października  2020  r. do  8 listopada 2020r. Zespół Edukacyjny nr 9 będzie pracował w systemie hybrydowym.

Uczniowie klas IV-VIII będą realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzw. nauczanie zdalne).

Przedszkole i klasy I-III będą realizowały zajęcia w formie stacjonarnej, o ile sytuacja epidemiologiczna nie spowoduje zmiany trybu pracy na podstawie decyzji ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Miejskie Przedszkole nr 46 pracuje bez zmian–zgodnie z procedurami obowiązującymi w ZE9  (patrz: http://ze9zg.edu.pl/szkola/?page_id=4015).

 

 1. Klasy I – III: realizują zajęcia w formie stacjonarnej wg planu lekcji – zgodnie z procedurami obowiązującymi w ZE9 (patrz: http://ze9zg.edu.pl/szkola/?page_id=4015).

 

 1. Świetlica szkolna (w obu budynkach) dla uczniów klas I – III – funkcjonuje w godzinach pracy bez zmian 6.30 -16.30.

Każda klasa będzie miała zorganizowane zajęcia w swojej grupie i w osobnej sali.

 

 1. Obiady szkolne: wyłącznie dla uczniów klas I – III – wg ustalonego grafiku.

 

 1. Nauczanie zdalne w klasach IV–VIII:
 2. harmonogram: według tygodniowego–tradycyjnego -planu lekcji,
 3. miejsce pracy: Office 365 – aplikacja Teams
 4. koordynator działań: wychowawca klasy,
 5. godziny zajęć – jak w obowiązującym planie lekcji (wyjątek mogą stanowić lekcje o charakterze praktycznym takie jak plastyka, technika, muzyka i wf)
 6. formy zajęć:
 • lekcje online – tj. połączenie nauczyciela z uczniami na Teams,
 • materiały do pracy samodzielnej (np. prezentacje multimedialne, teksty do przeczytania, zestaw ćwiczeń fizycznych/karty aktywności sportowej, gry dydaktyczne,  quizy, plakaty, projekty).

 

 • W czasie lekcji  nauczyciel  jest obecny i dostępny dla uczniów (przez aplikację Teams) przez 45 minut, natomiast lekcja online z całą klasą trwa 30 minut.   

 

 1. Zastępstwa: tak jak w przypadku zajęć stacjonarnych – może zaistnieć sytuacja związana ze zmianą prowadzącego (np. choroba nauczyciela)  lub  odwołaniem  konkretnej  Wówczas ta informacja pojawi się, jak dotychczas, w planie lekcji

 

 1. Zasady oceniania: dostosowane do potrzeb nauczania zdalnego (zgodne ze Statutem ZE9).
 2. Frekwencja – obecność ucznia na zajęciach sprawdzana jest przez nauczyciela na podstawie listy obecności pobranej w aplikacji Teams po zakończonej lekcji.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie udzielana w formie zdalnej lub stacjonarnej w zależności od specyfiki zajęć i potrzeb dziecka. Szczegóły będą ustalać nauczyciele prowadzący.

 

 

Dyrektor ZE 9

 

Lidia Dubniewska

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.