Zarządzenie

26 kwietnia 2020

Od dnia 16 kwietnia 2020 roku do odwołania w Szkole Podstawowej nr 11 i Miejskim Przedszkolu nr 46 obowiązują wyjątkowe zasady pracy, związane z czasowym ograniczeniem tradycyjnego funkcjonowania szkoły i przedszkola.

§ 2.
1. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Miejskiego Przedszkola nr 46 organizują zajęcia zdalnego nauczania zgodnie z tygodniowym wymiarem zajęć przydzielonych w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2019/20 od 25 marca 2020 r. do odwołania – tematy lekcji muszą być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
2. W tych dniach nie oznaczamy frekwencji.
3. Nauczyciel szkoły/przedszkola przygotowuje materiał na tyle zajęć w danym dniu, ile ma zaplanowane w planie. Organizując te zajęcia przestrzega następujących zasad:
• w miarę możliwości własnych oraz sprzętowych możliwości uczniów, z którymi ma lekcję stara się część wprowadzającą lekcji prowadzić w trybie on-line i dokonuje jej nagrania, w celu ewentualnego udostępnienia uczniom, którzy w czasie realnym nie mogą wziąć udziału w lekcji,
• w czasie lekcji on-line przestrzega zasad bezpieczeństwa przekazanych pocztą Vulcan, a zwłaszcza kontroluje odsłuch ucznia, uniemożliwia samowolne zabieranie głosu i dba o zasady kultury wypowiedzi.
• przestrzega równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych tygodniach, biorąc pod uwagę indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz dostępność urządzeń i Internetu,
• w czasie trwania lekcji jest dostępny dla ucznia i daje możliwość porozumienia się zgodnie z określonym przez siebie sposobem nawiązywania kontaktu,
• na danej lekcji proponuje kształcenie zróżnicowane, tzn. z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia (np. korzystanie z podręczników, źródeł drukowanych, wykonywania zadań w zeszycie itd.),
• bierze pod uwagę wyjątkowość sytuacji zdalnego nauczania i ograniczeń z tego wynikających, redukując treści nauczania do rzeczy niezbędnych, w celu realizacji podstaw programowych,
• nie zadaje dodatkowych zadań domowych,
• w razie konieczności wynikającej z ograniczenia czasowego lub warunków realizacji, dokonuje modyfikacji przyjętego programu nauczania, co dokumentuje w swoim rozkładzie materiału,
• przygotowując lekcje, wykorzystuje stosowane dotychczas narzędzia oraz dziennik elektroniczny Vulcan i platformę, a także inne dostępne m.in. na stronach MEN przydatne we wprowadzaniu nowego materiału z podstawy programowej (nie korzystamy z platform płatnych).
4. Nauczyciel przekazuje uczniom materiał u w dniu, w którym ma zajęcia, przed godziną planowego rozpoczęcia zajęć, jednak nie później niż do godziny 10.00. Możliwe jest przekazanie materiału dzień wcześniej w godzinach wieczornych.
5. Wychowawca klasy
• przekazuje uczniom i rodzicom zasady prowadzenia lekcji online i egzekwuje podpisanie zobowiązania rodzica do zapoznania dziecka z tymi zasadami,
• nadzoruje obecność uczniów na zajęciach poprzez sprawdzanie aktywności na platformie lub w inny uzgodniony sposób, a w razie potrzeby interweniuje nawiązując kontakt z rodzicami,
• w razie potrzeby informuje dyrekcje szkoły o problemach związanych z brakiem sprzętu do pracy zdalnej,
• w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy, kontaktuje się ze swoją klasą w miarę możliwości technicznych online sprawdzając, czy uczniowie mają problemy z nauką zdalną, potrzebują indywidualnej pomocy, wspólnie omawiają nowe sposoby uczenia się,
• przesyła do uczniów, rodziców informacje, komunikaty zgłaszane przez innych nauczycieli lub dyrektora szkoły,
• organizuje pomoc koleżeńską, ze strony nauczycieli i pomoc specjalistyczną w sytuacjach szczególnych,
• kontaktuje się ze specjalistami w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Opieka psychologiczno- pedagogiczna i doradztwo w tym zakresie organizowane są za pomocą dziennika elektronicznego Vulcan lub platformy edukacyjnej. W razie konieczności nawiązywany jest kontakt telefoniczny.
7. Ocenianie pracy uczniów w czasie nauczania zdalnego ma charakter motywujący.
• Nauczyciele oceniają uczniów stosując plusy za podejmowaną aktywność. Ilość plusów zgodnie z przedmiotowymi zasadami jest przeliczana na ocenę o wadze 1.
• Za wykonanie zadań wieloetapowych, złożonych, kart pracy itp. uczeń, na podstawie uzyskania kilku plusów, może otrzymać ocenę zgodnie z zasadami oceniania przedmiotowego. Podjęcie pracy i odesłanie jej do nauczyciela lub poinformowanie o wykonaniu w inny uzgodniony sposób, jest gwarancją otrzymania oceny co najmniej dobrej.
• W drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 ze względu na czasowe zawieszenie zajęć konieczne jest uzyskanie, co najmniej trzech ocen cząstkowych, z dowolnie wybranych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia.
8. Wystawienie ocen końcoworocznych
• Ocena końcoworoczna jest wystawiona na podstawie średniej ważonej z ocen uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego. Uzyskane w trakcie nauczania zdalnego oceny mogą wpłynąć na podniesienie tej oceny nie więcej niż o jeden stopień. Wyjątek mogą stanowić przedmioty artystyczne i wf., w których ważnym kryterium oceny jest wkład pracy ucznia.
• Na ocenę końcoworoczną z zachowania ma wpływ aktywność ucznia w wykonywaniu zadań z poszczególnych przedmiotów podczas nauczania zdalnego, która jest oceniana przez każdego z uczących w danej klasie nauczycieli.
9. Komunikacja z rodzicami uczniów odbywa się poprzez dziennik elektroniczny lub inne wcześniej stosowane formy oraz tymczasowy numer sekretariatu szkoły 721 631 845 i pocztę mailową /sekretariat@ze9zg.edu.pl/.
10. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, czy egzaminy sprawdzające wiadomości i umiejętności będą odbywały się z wykorzystaniem możliwości połączenia online komisji lub zgodnie z innymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
11. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej kontaktują się systematycznie z rodzicami w sposób wcześniej uzgodniony, wykorzystują możliwości platformy edukacyjnej i dbają o całokształt pracy zespołu oraz organizują w miarę potrzeb kontakty z dyrekcją szkoły i specjalistami.
12. Nauczyciele wychowania fizycznego kontaktują się z uczniami przydzielonych klas (przez dziennik lub platformą) w dniach, w których mają zajęcia w planie i polecają wykonanie 30 minutowych treningów, ćwiczeń przekazywanych za pomocą instrukcji, filmów.
13. Nauczyciele przedszkola komunikują się z rodzicami w sposób wcześniej uzgodniony, systematycznie przekazując materiały edukacyjne wykorzystują możliwości komunikatorów społecznościowych i pocztę elektroniczną. Tą samą drogą odbierają informacje zwrotne.
14. Nauczyciele, wychowawcy świetlicy przygotowują zabawy i formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i uczniów starszych, które codziennie publikują za pomocą komunikatorów i strony www ze9zg.edu.pl w zakładce świetlica.
15. Biblioteka szkolna jest nieczynna, natomiast nauczyciele pracują zdalnie, wykonują czynności związane z przygotowaniem skontrum, a także przygotowują zaplanowane konkursy literackie i opracowują rekomendacje nowości bibliotecznych. Mogą wykorzystywać komunikatory społecznościowe, platformę edukacyjną oraz stronę www.ze9zg.edu.pl
16. Praca dyrekcji szkoły
1. Dyrektor szkoły Lidia Dubniewska odpowiada za całokształt działań szkoły i bieżący kontakt z nauczycielami, pracownikami Zespołu Edukacyjnego, organem prowadzącym i nadzoru pedagogicznego oraz innymi instytucjami.
2. Poszczególni wicedyrektorzy sprawują nadzór i rozwiązują problemy zgodnie z przydzielonymi obowiązkami służbowymi:
• p. Jolanta Wąsik – nadzór nad realizacją zajęć lekcyjnych i sprawy bieżące w poziomie klas IV-VI oraz organizacja egzaminu ósmoklasisty
• p. Agnieszka Kostrzewa – nadzór nad realizacją zajęć lekcyjnych i sprawy bieżące w poziomie VII-VIII oraz organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli
• p. Joanna Gura – nadzór nad realizacją zajęć lekcyjnych i sprawy bieżące w poziomie klas I-III oraz organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli
• p. Anna Jabłońska – nadzór nad realizacją zajęć i sprawy bieżące w przedszkolu oraz nadzór realizacji przepisów RODO
• p. Alicja Cieśla – nadzór nad realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć specjalistycznych.
§ 3

1. Budynki szkoły przy ulicy Spawaczy 3d i szkolno-przedszkolny przy ulicy Rzeźniczaka 1 są czasowo zamknięte dla osób z zewnątrz, pracowników pedagogicznych, uczniów i rodziców.
2. Sekretariat szkoły oraz administracja szkolna pracują zdalnie. Kontakt jest możliwy za pomocą maila sekretariat@ze9zg.edu.pl oraz telefonicznie pod numerem tymczasowym 721 631 845 .
§ 4
1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci znajdują się w aktualnościach i w zakładce O szkole – Dla Rodziców na stronie http://ze9zg.edu.pl/szkola/ oraz http://ze9zg.edu.pl/przedszkole/ w zakładce Dla Rodziców.
2. Wszystkich nauczycieli obowiązują przepisy RODO związane z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych.
3. Uczniowie zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa w sieci zgodnie z zasadami przekazywanymi przez nauczycieli na zajęciach komputerowych i informatyki.
4. Uczniowie i nauczyciele prowadząc lekcje online stosują zasady bezpieczeństwa zgodnie z Zasadami przebiegu wideokonferencji w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze.

§5

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2020 roku.
Lidia Dubniewska Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.