Komunikat

25 marca 2020

Informacje  o zasadach pracy szkoły od 25 marca do 20 kwietnia 2020r.              /na podstawie spotkania z przedstawicielami zespołów przedmiotowych w dniu 23.03.2020r./

1. Narzędzia pracy szkoły

Obowiązują dwa narzędzia pracy z uczniami:

1.1) Dziennik Vulcan- służy do sprawdzenia obecności i wpisywania tematów zajęć. Jednakże obecność uczniów na lekcjach uzupełniają wyłącznie wychowawcy klas.

1.2)Platforma edukacyjna informatyka.zgora.pl– służy do pracy zdalnej z uczniami.

W sprawie komunikowania się z rodzicem/uczniem nauczyciel ma swobodę wyboru. Należy to dostosować do potrzeb swoich i odbiorcy lub korzystać z już wypracowanych narzędzi. Mamy do dyspozycji m.in. dziennik Vulcan, maila służbowego, telefon, komunikatory społecznościowe.

Lekcje

Od środy na Vulcanie pojawią się lekcje według planu, tam nauczyciel przedmiotu wpisuje temat.

Zaproponowana uczniom lekcja będzie zawierała określone elementy (temat, co ćwiczymy, co powinniśmy wiedzieć, umieć, proste zadania, informacje np. przekierowanie na portal edukacyjny). Temat zostanie umieszczony na platformie z jednodniowym wyprzedzeniem, a uczniowie starają się pracować od rana, zgodnie z obowiązującym w tym dniu planem lekcji. W tym samym czasie nauczyciele są dostępni dla klasy, w której uczą.

Postaramy się, by takie zapisy stały się normą począwszy od poniedziałku – 30 marca 2020r.

  1. 3. Obecności w szkole.

Frekwencję każdego dnia ustala wychowawca na podstawie informacji od rodziców lub ucznia przekazanej za pośrednictwem dziennika Vulcan ,.

Rodzice lub uczeń codziennie (w miarę możliwości jak najwcześniej)  zgłaszają przez Vulcan obecność w danym dniu, a w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.

  1. Wychowawca klasy

Wychowawca klasy jest w stałym kontakcie z rodzicami i uczniami. W imieniu swoich wychowanków załatwia sprawy z innymi nauczycielami, gdy kontakt z tamtymi jest utrudniony. Koordynuje przepływ informacji między rodzicami w klasie oraz między rodzicami a dyrektorem (pozostaje zachowany tok służbowy przepływu informacji Rodzic- Wychowawca –Dyrektor).

W razie nieobecności wychowawcy klasy sprawę załatwiamy za pośrednictwem pedagoga odpowiedzialnego za klasę.

  1. 1.Ocenianie powinno wystąpić za podjęcie aktywności przez ucznia. Ocena z tej aktywności, w postaci plusa, będzie wpisana w rubryce ,,zadanie domowe” o wadze 1. Właściwa ich ilość ( zgodna Przedmiotowymi Zasadami Oceniania) zostaje zamieniona na ocenę.

Ocena ma być motywująca, uczeń otrzymuje ją za podjęcie aktywności i wykonanie zadania (nawet częściowo) i ważne jest, by w informacji zwrotnej nauczyciel zaznaczył, co zostało zrobione prawidłowo. W razie potrzeby uczeń poprawia błędy zgodnie z instrukcją otrzymaną od nauczyciela. Wywiązanie się z pracy oceniamy plusem.

5.2.Oceny zachowania – aktywność ucznia w wykonywaniu zadań czy poleceń powinna się przełożyć na wystawioną ocenę zachowania, która będzie miała wpływ na ocenę wystawioną na koniec roku szkolnego  (na podstawie informacji zwrotnej od nauczycieli poszczególnych przedmiotów).

  1. Wykonywanie zadań i poleceń

Praca ucznia powinna być systematyczna i zgodna z planem lekcji obowiązującym w danym dniu.

Wprowadzamy elastyczny czas na rozliczenie się ucznia z zadania. Zdajemy sobie sprawę z możliwych trudności komunikacyjnych, niesprzyjających warunków do nauki czy złej kondycji ucznia.

  1. Nieobecności nauczycieli

Za nieobecnych /chorych nauczycieli wyznaczane jest zastępstwo lub odwoływana lekcja w zależności od obecnej sytuacji kadrowej.

  1. Nieobecności uczniów

Wszelkie sygnały złego samopoczucia dziecka i przyczyny ewentualnej nieobecności należy zgłaszać wychowawcy klasy, który usprawiedliwia taką nieobecność . Natomiast zakres materiału do uzupełnienia ustalamy z konkretnym nauczycielem.

W razie problemów natury psychicznej – wychowawca kieruje sprawę do odpowiedzialnych za klasę pedagogów czy psychologów (komunikat wysłany do godziny 15.00 będzie rozpatrzony w tym samym dniu, a komunikat wysłany po 15.00 będzie rozpatrywany następnego dnia).

  1. Organizacja innych zajęć

Organizacja zindywidualizowanych ścieżek , nauczanie indywidualne, rewalidacja jest uzgadniana z panią wicedyrektor Alicją Cieśla ( w razie potrzeby wyśle odpowiedni komunikat do zainteresowanych).

Zajęcia kół zainteresowań prowadzą nadal nauczyciele, którzy prowadzili je wcześniej w podobny sposób, jak lekcje.

10. Konsultacje z nauczycielami dotyczące spraw bieżących

Konsultacje z nauczycielami powinny odbywać się za pomocą dostępnych środków komunikacji. W przypadku, gdy nauczyciel nie wyraża zgody na kontakt za pomocą prywatnego telefonu, kontaktujemy się za pomocą dziennika Vulcan, by ustalić możliwość konsultacji np. na skypie.

  1. Przygotowanie uczniów klas ósmych do egzaminów

W klasach VIII – należy położyć nacisk na przedmioty egzaminacyjne i rzetelne wywiązywanie się z przydzielanej pracy. Inne przedmioty traktujemy propedeutycznie, zapoznajemy się z materiałem przekazanym przez nauczycieli i wykonujemy zadania w ilości dowolnej (zależnej od czasu w danym dniu i indywidualnych możliwości ucznia).

  1. Nadzór sprawowany przez dyrekcję szkoły.

Dyrekcja jest zobowiązana do prowadzenia nadzoru pedagogicznego. Będzie on polegał na monitorowaniu zadań zaproponowanych uczniom, toku i przebiegu lekcji na platformie edukacyjnej i rozwiązywanie bieżących problemów organizacyjnych oraz programowych.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.