Od 1 września 2017 roku MP nr 46 przy Zespole Edukacyjnym nr 9 uczestniczy w projekcie „Dzieci są ważne!”. Projekt w swoim głównym założeniu upowszechnia edukację przedszkolną jako podstawową formę opieki i wychowania dzieci. Sprzyja to w konsekwencji wyrównywaniu ich szans edukacyjnych i zwiększeniu ich socjalizacji na jak wcześniejszym etapie życia.

W myśl projektu to właśnie dzięki nauce w przedszkolu dzieci zdobywają umiejętności i kompetencje, również w wymiarze społecznym, które przygotowują je do nauki i obowiązków szkolnych. Przedszkole oprócz funkcji opiekuńczej pełni też rolę wychowawczą w zakresie edukacji społecznej, ruchowej, rozwoju mowy itp.

Działania podejmowane w projekcie sprzyjają również budowaniu wspólnoty rodziców, ich integrację, pogłębienie relacji i kontaktów, co będzie także przykładem dla dzieci.

Wiek przedszkolny to złoty okres w rozwoju dziecka. Jest on jednak trudny, bowiem przed dzieckiem stoją równie trudne zadania rozwojowe. Wiąże się on z przygotowaniem się do pójścia do szkoły. U podstaw realizacji tych zadań stoją: gotowość dziecka do opuszczenia domu rodzinnego i nabycie umiejętności radzenia sobie w typowych sytuacjach edukacyjnych, a także zdolność do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym. Wiek przedszkolny to czas kształtowania się samodzielności, sprawczości, rozwijania zmysłów, wyobraźni i intelektu. W rozwoju emocjonalnym dziecka przedszkolnego zachodzą ważne zmiany, do których należy zaliczyć nabywanie sprawności w zakresie kontroli emocji, ich rozumienia i rozpoznawania. W obszarze rozwoju poznawczego następuje przesunięcie zainteresowań dziecka z aspektów zewnętrznych, dostępnych zmysłom, w kierunku tego, co wewnętrzne, niedostępne bezpośredniemu poznaniu – pojawiają się nowe kategorie poznawcze, tj. myślenie słowne oraz początki myślenia intuicyjnego. Naturalne procesy, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych – tworzenie się podwalin pod poszczególnymi kompetencjami kluczowymi jest naturalnie powiązane z procesami rozwojowymi dziecka, np. rozwój mowy i poszerzania się słownika pozwala na rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym i języku obcym oraz kompetencji społecznych i obywatelskich, zabawa jako podstawowa aktywność dziecka kształtuje inicjatywność, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturową, ciekawość i zadawanie pytań jest podstawą do rozwoju kompetencji matematycznych i kompetencji naukowo-technicznych oraz uczenia się. W żadnym etapie rozwojowym zależności pomiędzy naturalną aktywnością dziecka, jego bezpośrednimi potrzebami a możliwościami nie mają tak bezpośredniego przełożenia na kształtowanie się kompetencji kluczowych jak w wieku przedszkolnym.

Dzięki dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską, nauczyciele mogą uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego, podnosząc swoje kwalifikacje oraz umiejętności w pracy z małym dzieckiem. Dzięki otrzymanej dotacji zostały wyposażone w zabawki oraz niezbędne pomoce sale dla przedszkolaków oraz gabinety specjalistyczne. Dofinansowanie objęło także wyposażenie kuchni przedszkolnej. Dodatkowo dzięki udziałowi  w projekcie oraz otrzymanej dotacji pieniężnej zostały zatrudnione w przedszkolu nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz specjaliści: pedagog i logopeda.

 

 

 

Projekt będzie realizowany do sierpnia 2018 roku.