Od 1 lipca 2022 roku w Miejskim Przedszkolu nr 46 „Akademia Talentów” w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze jest realizowany projekt „Patrząc w przyszłość”. Projekt ma na celu poprawę dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Nowoczesna edukacja wspiera kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne, niezbędne na rynku pracy.

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dodatkowe przez nauczycielki wychowania przedszkolnego, którymi zostanie objętych 240 dzieci uczęszczających do placówki ze wszystkich grup wiekowych.

Zajęciami „Kodowanie- wstęp do programowania” będą objęte dzieci 5 i 6-letnie z 7 grup. Zabawy w kodowanie wprowadzą dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Kolejne etapy zajęć pozwalają na rozwijanie u dzieci kompetencji przydatnych w nauce programowania, a także współpracy w zespole, planowania, analizowania i samodzielnego tworzenia kodów, zadaniowym podejściu do stawianych problemów, myśleniu logicznym i algorytmicznym. Zajęcia pomogą dzieciom zdobyć wiedzę i nabyć umiejętności, które mogą mieć znaczenie przy wyborze zawodu w przyszłości, na rynku pracy.

„Mali naukowcy” to zajęcia, którymi będą objęte dzieci 5 i 6- letnie z 7 grup, a które opierać się będą na rozwijaniu badawczej aktywności dzieci, doświadczeniu i eksperymencie. Obserwacja i eksperyment są głównymi metodami poznawania w naukach przyrodniczych. Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze pozwolą dzieciom na pozyskiwanie i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do kształtowania postawy badawczej i poszukującej, które z kolei będą miały wpływ na dokonywanie właściwych wyborów w przyszłości.

W kolejnych zajęciach „Zielona drużyna 1” oraz „Zielona drużyna 2” uczestniczyć będą dzieci 3, 4, 5 i 6 – letnie. Celem zajęć jest wzbudzenie pozytywnego nastawienia dzieci do świata przyrody, a zwłaszcza do ukształtowania w nich stylu życia, który prowadzi do nowego sposobu współdziałania ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Zajęcia pozwolą dzieciom na zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności, dzięki którym będą wiedziały w jaki sposób z wrażliwością i szacunkiem dla środowiska mogą korzystać z jego bogactw. Świadomość ekologiczna wyzwala poczucie odpowiedzialności za stan przyrody. Udział w zajęciach sprawi, że dzieci dowiedzą się dlaczego i w jaki sposób można chronić przyrodę, segregować śmieci, oszczędzać wodę i energię. Kompetencje zdobyte podczas zajęć mają za zadanie wzbudzenie ciekawości otaczającym światem i być może podjęcie w przyszłości działań zawodowych ukierunkowanych na ochronę środowiska.

Nauczycielki prowadzące zajęcia dodatkowe wezmą udział różnych formach  doskonalenia zawodowego, które wpłyną na podniesienie kompetencji i zdobycie umiejętności w zakresie stosowania metod aktywnych w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, które w znacznym stopniu wpłyną na atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz aktywność dzieci. Dzięki doposażeniu placówki w ciekawe sprzęty i pomoce proces rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym będzie zdecydowanie bardziej efektywny.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2023 roku.