RAMOWY ROZKŁAD DNIA
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 46 „Akademia Talentów”
W ZESPOLE EDUKACYJNYM NR 9

6:30 – 8:30

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8:45 – 9:15

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych. Śniadanie.

9:15 – 11:15

Zajęcia i zabawy edukacyjne wspierające rozwój dziecka realizowane według wybranego programu wychowania. W zajęcia i zabawy wpisują się zabawy dowolne lub kierowane (w sali lub na placu zabaw), gry sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, eksperymentowanie, odkrywanie, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, rozmowy indywidualne.

11:40 – 12:10

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – higieniczne. Obiad.

12:15– 13:30

Odpoczynek (dzieci młodsze: czas odpoczynku w zależności od potrzeb). Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, rysowanie.

13:45 – 14:30

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku. Podwieczorek.

14:30 – 16:30

Zabawy i gry dydaktyczne. Zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 W przypadku organizacji wyjść i wycieczek dalszych, organizacja dnia może ulec zmianie.